Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina
 

    NPR Becherovská tisina sa nachádza severozápadne od Becherova na severovýchodných brehoch vrchu Javorina, v pohorí Busov. NPR bola vyhlásená v roku 1954, jej výmera je 24,13 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške 500 - 600 m.n.m. Rezervácia bola v minulosti vyhlásená na ochranu najväčšieho výskytu tisu obyčajného (Taxus baccata) vo flyšovej oblasti Karpát.  V NPR platí 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo nebolo vyhlásené.

  Z drevín v NPR prevláda buk, častá je jedľa, javor horský, jaseň, brest a javor horský. Prevažnú časť rezervácie tvoria veľmi neprístupné strmé skalnaté svahy s množstvom balvanistých sútí. Sklon svahov v rezervácii je od 30 do 65 °, miestami aj väčší. Z hornín prevládajú pieskovce a pieskovcové bridlice.


 

  


    V minulosti bolo v rezervácii zaznamenaných 230 až 260 kusov krovitého a stromovitého tisu obyčajného. Avšak extrémne pôdne a ekologické podmienky v NPR, boli jedným z dôvodov ktoré zapríčinili úbytok tisa v rezervácii.  Tis ale aj iné dreviny sú tu často ohrozované zosuvmi pôdy. Preto v NPR vidno miestami postrhávane stromy, ktoré sa zosunuli po prudkých svahoch. V takýchto ťažkých podmienkach tis vytvára prevažne krovinaté a plazivé formy, ktoré majú najväčší predpoklad udržať sa na neschodných svahoch. Ďalším faktorom ktorý zapríčinil úbytok tisa v rezervacii je ako inak samotný človek. Z rozprávania ľudí z okolitých obcí je známe, že v skoršej minulosti sa poniektorí občania podieľali na nelegálnom výrube tisov v samotnej rezervácii. Na čo im malo drevo chráneného tisa poslúžiť vedia už len oni. Neoverená informácii dokonca hovorí, že na danej "doline" si jeden občan z dreva tisa vyrobil  nábytok do celej jednej izby. Extrémne prírodné podmienky spojené s negatívnou činnosťou človeka zapríčinili to, že v NPR Becherovská tisina dnes nájdeme už len zopár kusov, maximálne niekoľko desiatok kusov tisa obyčajného.

    Najväčší známy stromovitý tis v regióne sa v súčasnosti nachádza mimo rezervácie, priamo v obci Becherov oproti domu č.92.

 

 

   Z rastlín sa v rezervácii vyskytujú na menších terasách a balvanistých výstupoch vzácnejšie druhy, ako nevädza mäkká (Centaurea mollis), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), veľmi zriedkavo jelení jazyk celistvolistý (Phyllitis scolopendrium), roztrúsene áron alpínsky (Arum alpinium), papraďovec Braunov (Polystichum braunii), papraďovec loločnatý (Polystichum aculeatum) a iné bežné druhy javorových bučín.

    Tis obyčajný je vždy zelený ihličnatý strom alebo ker. Je našou najtiennejšou drevinou, teda z drevín na Slovensku znáša najväčšie zatienenie. Rastie pomaly a dožíva sa vysokého veku ( aj viac ako 1 000 rokov ). Celá rastlina, okrem červeného mieška okolo semienka je jedovatá (obsahuje alkaloid taxín). Červený miešok teda jedovatý nie je, je jedlý a má sladkastú chuť.

        

 

    Nevšednou zaujímavosťou rezervácie a jej okolia je výskyt mnohých hromád naukladaného lomového kameňa, ktorý sa tu ručne lámal v tridsiatych rokoch minulého storočia za prvej Československej republiky. Do doliny sa zvážal na vozoch s konským alebo volským záprahom. Kameň sa mal využiť na výstavbu cesty Riečka (Rička). Údajne je tam pripravených 1000 m3 kameňa. Medzitým však začala II. svetová vojna a práce boli zastavené. Po vojne sa kameň lámal na prístupnejších miestach a naukladané hromady postupne zarastajú machom, čo vytvára špecifickú atmosféru.

 

 

   

 

  


                                                                                                  Spracoval : Jozef Ropjak