Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
 
    Vrch Minčol s nadmorskou výškou 1157 m je najvyšším vrcholom Čergova. Vrchol je hôľnatý a je z neho výhľad na hlavný hrebeň i bočné hrebene Čergova, do doliny Tople, ktorá pramení na jeho východnom svahu.Vrcholové lúky Minčola a priľahlé lesné porasty boli v roku 1986 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu v ktorej platí najvyšší, teda 5.stupeň ochrany. Výmera chráneného územia je 171,08 ha.  Rezervácia zasahuje do katastrálnych území obcí Kamenica, Livovská Huta a Kyjov, pričom jej vrcholový bod je  hraničným bodom troch okresov - Bardejova, Sabinova a Starej Ľubovne. Rezervácia bola vyhlásená na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
 
 
 
    Horské lúky zaberajú približne 83 ha rezervácie. Boli vytvorené ľudskou činnosťou, odlesnením a využívaním ako pasienky a kosienky. Lúky sú porastené čučoriedkami a brusnicami s trávnatými zárastami psice tuhej, lipnice Chaixovej, chlpane lesnej a iných druhov tráv. Veľmi hojnými druhmi sú tu cesnak hadí, podbelica aplínska, horec luskáčovitý, horec luskáčovitý biely, prasatnica jednoúborová, kýchavica biela Lobelova. Na horských lúkach bolo pozorovaných 230 taxónov vyšších rastlín, z ktorých je 9 chránených.
 
    Zvyšok rezervácie tvoria lesy, ktoré pokrývajú hlavne severovýchodnú časť a na menšom území aj juhozápadnú časť rezervácie v oblasti Sokolieho potoka. Na svahoch v podvrcholovej oblasti sa nachádzajú prevažne klimaticky formované lesné remízy s bukmi a javormi horskými. Tieto stromy rastú v oblastiach v nadmorskej výške cez 1000 m. V juhozápadnej časti rezervácie v nadmorskej výške 1050 - 1157 m prevláda podskupina nízkej bukovej javoriny. V severovýchodnej časti je najrozšírenejšou skupinou skupina jedľových bučín, ktoré sa v najväčšom zastúpení nachádzajú v údolí Krížovského potoka.
 
     
 
    V rezervácii sa nachádza veľa pramenísk, množstvo zvieracích chodníkov, hlavne jelenej a diviačej zveri, viaceré turistické chodníky vedúce na Minčol, ako aj hrebeňom a staré lesné cesty.
Pretože horské lúky vznikli hospodárskou činnosťou človeka, pokles jej intenzity (zhruba v sedemdesiatych rokoch) podmienili zmenu ich druhovej štruktúry a miestami postupný návrat lesných spoločenstiev, ako aj zarastanie plevelnými spoločenstvami.
 
    Ako už bolo spomínané v rezervácii platí najvyšší, teda 5.stupeň ochrany. To čo sa v NPR smie, nesmie, alebo na aké činnosti v NPR treba povolenie, ustanovuje zákon – Z.z. č. 543/2002 – Zákon o ochrane prírody a krajiny.  Napriek tomu je Minčol každoročne atakovaný zberačmi lesných plodov, ktorí prečesávajú vrcholové lúky a odpadkami ich značne znečisťujú. Pozorovaný bol napríklad traktor s vlečkou, ktorý na vrchol vyviezol skupinu spomínaných zberačov. Nezriedka vidno v NPR štvorkolky, terénne motocykle, či terénne autá s bezohľadnými šoférmi, ba dokonca aj s poľovníkmi. Toto všetko pôsobí výrazne negatívne na tento vzácny kus prírody, ktorý by mal ostať zachovaný aj pre nasledujúce generácie.
            

                                                                                                   Spracoval : Jozef Ropjak