Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko

 

    Jedným z prírodných fenoménov, ktorý je na Slovensku pomerne vzácny, sú rašeliniská. Sú to miesta s typickými rašeliníkovými porastami, ktoré sprevádzajú machy a niektoré vlhkomilné a vo vode rastúce druhy flóry. Vyskytujú sa prevažne v horských a podhorských oblastiach s chladnou a vlhkou klímou, v zamokrených terénnych zníženinách, kde je voda blízko povrchu, prípadne sú aj plytko zaliate.

         

    Základnú biomasu v nich vytvára rašeliník (Sphagnum), pričom sa rastlinné zvyšky hromadia a vzniká z nich rašelina. Keďže je na nich mimoriadne kyslé prostredie, sú pomerne druhovo chudobné, viažu sa na nich len špecifické a zvyčajne vzácne sa vyskytujúce druhy. V záverečných štádiách zarastajú lesom, zvyčajne ihličnatým. Na rašeliniskách vznikajú špecifické pôdne typy rašelinové pôdy. Vytvárajú sa zo spomínaných organických uloženín, ktoré obsahujú viac organických látok ako minerálnych. Na Slovensku sú najväčšie rašeliniská na severe na Orave a vo Vysokých Tatrách, významné rašelinisko sa však nachádza aj v okrese Bardejov je to Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko.

              

    NPR Regetovské rašelinisko sa rozprestiera neďaleko obce Regetovka, na úpätí vrchu Paledovka v pohorí Busov, približne vo výška 520 - 550 metrov nad morom. Na ploche 2,55 hektára predstavuje vzácny rašelinno slatinný biotop. Nachádza sa v zamokrenej zníženine, miestne zvanej Stav, ktorú podmáčavajú potôčiky, stekajúce po flyšových súvrstviach. Najmokrejšia časť, súvisle porastená rašeliníkom, sa nachádza v strede zníženiny. Je porastená typickými skupinami krovín, ktorým dominuje jelša lepkavá a vŕby. Podľa stupňa zamokrenia sa tu vyvinulo hneď niekoľko typov spoločenstiev, časť z nich bola v minulosti kosená a tak tu vznikli podmienky pre výskyt veľmi vzácnych rastlinných druhov. Lúčnym spoločenstvám dominujú ostrice, z významnejších rastlín tu nájdeme vachtu trojlistú, rosičku mäsožravú, papraď hrebenistú, vstavač májový a skutočným klenotom je veľmi vzácny diablik močiarny. Základ pre tieto druhy vytvárajú spomínané súvislé porasty rašeliníka a machov. Podobné spoločenstvá nemajú na východnom Slovensku obdobu a sú floristickou lokalitou s celoslovenským významom.

 


    NPR Regetovské rašelinisko bola vyhlásená v roku 1979 a platí v nej 4. stupeň ochrany. Ochranné pásmo NPR nebolo vyhlásené.
   K NPR  sa najjednoduchšie dostanete z obce Regetovka, od reštaurácie Cactus. Odtiaľ vás k NPR dovedie turistický chodník so žltou turistickou pásovou značkou. Trasa vedie až na krátučký úsek neustále do kopca, prevažne lesom, pričom cesta k nej vám nezaberie viac ako 15-20 minút.

  K NPR sa dostanete aj z horného konca obce Regetovka, presnejšie od bývalého Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia. V minulosti odtiaľ k NPR viedol náučný chodík s 13 infopanelmi. Dnes už ich je len 5. Značenie náučného chodníka už prakticky zaniklo a nájdete ho už len veľmi sporadicky. Preto ak nepoznáte aspoň čiastočne danú lokalitu a približnú polohu NPR a vyberiete sa k nej z horného konca obce, zoberte si pre istotu zo sebou GPS alebo aspoň mapu. Vyhnete sa tým blúdeniu. 
    Ak máte chuť si prezrieť rezerváciu zo všetkých strán, tak to aj napriek už len zvyškom značenia náučného chodníka nie je až taký problém. Terén je ľahko priechodný, tvoria ho lúky a les, v ktorom nájdete vychodené chodníčky. Tie vás prevedú okolím NPR, pričom v orientácii vám pomôžu aj z diaľky viditeľné informačné panely. Opatrnosť treba trochu zvýšiť na severnej strane NPR, kde v blízkosti infopanelu na lúke vchádza chodník do riedkého bukového lesa, ktorý je podrastený mohutnými trsmi liesok. Ak však budete mať "oči na stopkách", ľahko nájdete ešte zreteľný chodníček a neskôr aj značky na stromoch a tie vás bezpečne prevedú okolím NPR.  

                

   
                                                                                                            Spracoval :   Jozef  Ropjak