Prírodná rezervácia Livovská jelšina
 
 
    PR Livovská jelšina sa nachádza medzi obcami Livov a Lukov. Tvoria ju brehové porasty rieky Topľa. PR bola vyhlásená v roku 1986 kvôli ochrane fytogeograficky vzácnych karpatských potočných jelšín – jelša sivá (Alnetum incanae struthio-pteridentosum) v Čergove, s masovým výskytom chráneného perovníka pštrosieho (Matteucia struthiopteris) Výmera chráneného územia  je 13,17 ha. V NPR platí najvyšší, teda 5.stupeň ochrany. Ochranné pásmo nebolo vyhlásené. Pôdy tvoria naplaveniny Tople, ktoré sú počas extrémnych období zaplavované, v lete presýchavé a dobre prevzdušnené.
 
      
 
    Perovník pštrosí je naša najväčšia a mimoriadne dekoratívna papraď. Má dva typy listov:
 
1. Zelené, neplodné, asimilujúce, ktoré nepretrvávajú cez zimu. Sú dlhé až 1,5 m.
 
2. Zelenohnedé, neskôr až hnedé, plodné (s výtrusnicami), neasimilujúce, ktoré vyrastajú koncom leta vo vnútri ružice neplodných listov a pretrvávajú aj cez zimu. Sú dlhé až 60 cm.
   
   
 
    Perovník rastie v okolí potoka až k obci Lukov, najväčšie zastúpenie má však práve v rezervácii, kde miestami tvorí súvislé porasty značných rozmerov. Rastlina je zákonom chránená.
 
    V posledných rokoch bola daná oblasť vystavená silným povodniam, čo zapríčinilo aj čiastočné poškodenie týchto chránených brehových porastov. 
 
                                    
                                                                                                                Spracoval : Jozef Ropjak